chwilowo

39 tekstów – auto­rem jest chwi­lowo.

teatr

Po­now­nie od­twarzam pod kur­tyną po­wiek tę chwilę. De­koruję niedorzeczną in­sta­lac­je mo­men­tu mu­zyką. Pod­kręcam os­trość spoj­rze­nia, ściszam łomo­tanie ser­ca. Per­fek­cja w maszy­nie umysłu. A po­tem sta­ram się za­pom­nieć. Mknę ulicą by zdążyć na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 marca 2013, 21:55

* * *

Dla czys­te­go sumienia
po­godzić się trzeba
Dla "polityki"
zap­rzes­tać krytyki
Cier­pieć niedogodności
by pa­sować do całości
Uni­kać narzekania
Porzu­cić starania
i żyć tak "politycznie"
w pełni idiotycznie.. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 sierpnia 2012, 14:09

ochrona

Kiedy sta­wiasz ul­ti­matum..
sa­mej sobie
i uda­jesz, że powietrze,
którym od cza­su do cza­su oddcyhasz
wca­le nie istnieje.
a Ono nag­le sta­je przed tobą
Prawdziwe
i kom­plet­nie ubrane.
z ludzkim,
i nieludzkim spojrzeniem
bo tak pięknym..

Zaz­wyczaj jednie
owiewa cię przez sekunde
swoim oddechem
a sekunda
cza­sem trwa wieczność
zaz­wyczaj mówi jed­no słowo
cza­sem jedno
WYSTARCZY 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 marca 2012, 18:14

Odpal

nig­dy nie myślisz
ro­bisz wszys­tko za wcześnie
a chodzisz spać tak późno

po co biec tak szybko?
i tak to cię dogoni
kiedy przystajesz
zwyk­le uno­si się
wokół Ciebie dym
nie palisz
spa­lasz wszystko
nic nie od­radza się z popiołu
jes­teśmy łatwopalni

trzy­masz zapłakę w dłoni


ko­lej­ny z se­rii bzde­towa­tych piosen­ko­podob­nych tekstów.. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 listopada 2011, 22:05

* * *

mu­sisz zam­knąć oczy
aby pat­rzeć inaczej
coś co rosło
włąśnie spadło z drzewa
kiedy nas­tała jesień?

więc latem
bu­dowa­liśmy coś na piasku
wiatr...
kiedyś miałam za­mek z piasku
nikt nie mógł się dowiedzieć
że w środ­ku kom­na­ta z bursztynu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 października 2011, 23:02

ParaDo.................ks

Mówisz, że chcesz
tak bar­dzo chcesz
być jak powietrze
od­dycham nim, wiesz?
pat­rzysz na księżyc
o czym marzysz?
bo ja chcę być w środku
nie chcę być w środku
pro­sisz mnie żebym wyszła
a jed­nocześnie żebym się rozgościła
nig­dy nie zdej­muję butów 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 29 października 2011, 21:01

Za­baw­ne jest to, że gorącym uczu­ciem może być miłość jak i niena­wiść. Jak bar­dzo rażącym ko­lorem jest zaz­drość i że tęskno­ta to chy­ba naj­szyb­ciej rosnąca rośli­na na świecie - ho­dowa­na w Twoim sercu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2011, 17:29

Przed sobą ma Boga
za ple­cami diabła
Kochanka
I stoi tak
każde­go nie­dziel­ne­go poranka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 października 2011, 09:47

jes­tem już objęta cudzy­mi myśla­mi i pla­nami.. Kim jes­teś, że masz pra­wo od­bierać mi moją zwiewność?
Kim jes­teś? Bo spra­wiasz, że mi się to podoba.

z dzien­ni­ka, maj 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 października 2011, 12:04

To tyl­ko ciało - to aż dusza. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 października 2011, 13:53

chwilowo

Wszystkie teksty zamieszczone na tym profilu są mojego autorstwa. Na zdjęciach również jestem ja. Jestem człowiekiem, chyba.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chwilowo

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność